การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2561 - 2563

นโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร

แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการดำเนินการตามแผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2564

ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)ครั้งที่2/2564

ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)ครั้งที่1/2564

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566)

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลตำบลนางแล พ.ศ.2562

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลนางแล

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ

ประกาศเรื่อง การลาของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนางแล


รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานสรุปการสำรวจข้อมูลความต้องการการฝึกอบรมของบุคลากร ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
และแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561–31 มีนาคม 2562)

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561