นายกเทศมนตรีตำบลนางแล
นายเสน่ห์ ภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลนางแล
สายด่วน

08-1724-2448

E-mail

Sane.Pakdee@gmail.com

E-BOOK คู่มือคุณภาพน้ำประปาตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันที่ประกาศ 24 กรกฎาคม 2567 เวลา 16:17 น.


ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 18)

วันที่ประกาศ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:44 น.


ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 17)

วันที่ประกาศ 05 กรกฎาคม 2567 เวลา 14:24 น.


ประชาสัมพันธ์เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

วันที่ประกาศ 01 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:30 น.


อปท. มีการจัดทำรายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของ อปท.

วันที่ประกาศ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 10:06 น.


แผนดำเนินงาน/นโยบาย เกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

วันที่ประกาศ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 10:04 น.


ทะเบียนกิจการตลาดในพื้นที่เทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ประกาศ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 10:03 น.


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ประกาศ 05 มิถุนายน 2567 เวลา 16:00 น.


กำหนดการให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เคลื่อนที่) ประจำปี 2567 ในพื้นที่ตำบลนางแล จำนวน 17 หมู่บ้าน

วันที่ประกาศ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:02 น.


ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ประกาศ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:26 น.


แก้ไขประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 2)

วันที่ประกาศ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11:43 น.


ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 2)

วันที่ประกาศ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:06 น.


ประกาศ รายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่2)

วันที่ประกาศ 07 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:38 น.


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 2)

วันที่ประกาศ 02 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11:11 น.


ประกาศ เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการตามกระบวนงานบริการประชาชนของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ประกาศ 29 มกราคม 2567 เวลา 09:49 น.


ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลนางแล ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลนางแล (พนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป)

วันที่ประกาศ 26 มกราคม 2567 เวลา 14:49 น.


ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลนางแล ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลนางแล (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

วันที่ประกาศ 16 มกราคม 2567 เวลา 14:52 น.


ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2)

วันที่ประกาศ 16 มกราคม 2567 เวลา 12:47 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่องผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566

วันที่ประกาศ 02 มกราคม 2567 เวลา 14:13 น.


ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล

วันที่ประกาศ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 13:24 น.


ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:52 น.


ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา โดยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังสูง หมู่ที่ 12 บ้านขัวแตะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 16:04 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปา โดยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังสูง หมู่ที่ 12 บ้านขัวแตะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 14:08 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล สายกลางบ้าน หมู่ที่ 8 บ้านป่ารวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 01 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:20 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ซอย 4 หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ม่วงคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 01 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:18 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ซอย 2 หมู่ที่ 6 บ้านป่าอ้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ 01 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:15 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ซอย 2 หมู่ที่ 6 บ้านป่าอ้อ

วันที่ประกาศ 01 พฤษภาคม 2567 เวลา 11:20 น.


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ซอย 4 หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ม่วงคำ

วันที่ประกาศ 01 พฤษภาคม 2567 เวลา 11:18 น.


ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล สายกลางบ้าน หมู่ที่ 8 บ้านป่ารวก

วันที่ประกาศ 01 พฤษภาคม 2567 เวลา 11:16 น.


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เชื่อมถนนสาย 2 หมู่ที่ 17 บ้านใหม่นางแล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ 29 เมษายน 2567 เวลา 13:56 น.


ภาพกิจกรรมของเทศบาล


ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งเทศบาลตำบลนางแล


แต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนางแล ตามแบบ ส.ถ. 2/6

วันที่ประกาศ 08 มิถุนายน 2566 เวลา 15:48 น.


ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563

วันที่ประกาศ 07 มิถุนายน 2566 เวลา 09:38 น.


ประกาศ เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

วันที่ประกาศ 07 มิถุนายน 2566 เวลา 09:37 น.


ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 3)

วันที่ประกาศ 07 มิถุนายน 2566 เวลา 09:36 น.


ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2)

วันที่ประกาศ 07 มิถุนายน 2566 เวลา 09:34 น.


สถานที่ท่องเที่ยวตำบลนางแล


ภูมิปัญญาท้องถิ่น


ประเภท
- สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สับปะรดนางแล ด้านการเกษตรกรรม
- ย่ำขาง ด้านการสาธารณสุข
- นายบุญส่ง มโนยศ ด้านอื่นๆ ด้านพิธีกรรมต่างๆ
- นางคำแสน แก้วสืบ ด้านดนตรี
- พระภูฐาน ด้านการสาธารณสุข

ภาพกิจกรรม


Facebook เทศบาลตำบลนางแล

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)
การป้องกันการทุจริต

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปี

- รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปี

- แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 3 ปี

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

- สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี

- การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

- แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 4 ปี

- รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใส

- กฏหมาย คู่มือ เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับ ป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

- ศูนย์ยุติธรรมตำบลนางแล