ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งเทศบาลตำบลนางแล

แต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนางแล ตามแบบ ส.ถ. 2/6

วันที่ประกาศ 08 มิถุนายน 2566 เวลา 15:48 น.


ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563

วันที่ประกาศ 07 มิถุนายน 2566 เวลา 09:38 น.


ประกาศ เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

วันที่ประกาศ 07 มิถุนายน 2566 เวลา 09:37 น.


ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 3)

วันที่ประกาศ 07 มิถุนายน 2566 เวลา 09:36 น.


ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2)

วันที่ประกาศ 07 มิถุนายน 2566 เวลา 09:34 น.


ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

วันที่ประกาศ 07 มิถุนายน 2566 เวลา 09:32 น.


ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี ในเขตจังหวัดเชียงราย

วันที่ประกาศ 07 มิถุนายน 2566 เวลา 09:31 น.


คู่มือการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

วันที่ประกาศ 07 มิถุนายน 2566 เวลา 09:21 น.


ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บรืหารท้องถิ่น พ.ศ.2563

วันที่ประกาศ 07 มิถุนายน 2566 เวลา 09:19 น.


ขั้นตอนการขออนุญาตโฆษณาโดยเครื่องขยายเสียง

วันที่ประกาศ 07 มิถุนายน 2566 เวลา 09:17 น.


ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางแล (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

วันที่ประกาศ 07 มิถุนายน 2566 เวลา 09:15 น.


ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางแล ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

วันที่ประกาศ 07 มิถุนายน 2566 เวลา 09:12 น.


ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางแลและนายกเทศมนตรีตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 07 มิถุนายน 2566 เวลา 09:09 น.


ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางแล

วันที่ประกาศ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:33 น.


ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางแล เขตเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

วันที่ประกาศ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:30 น.