พนักงานเทศบาลตำบลนางแล

สำนักปลัดเทศบาล

ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ วิชัยนันท์

ตำแหน่ง : ปลัดเทศบาล

เบอร์โทร : 0897580843

นายวิเศษ ช่วยเกื้อ

ตำแหน่ง : รองปลัดเทศบาล

เบอร์โทร : 0864302312

นางอุบล ไชยเลิศ

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เบอร์โทร : 0882587802

นางสาวสอิ้งมาส แสงศรี

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เบอร์โทร : 0955419688

นางฤชุอร วงศ์ยศ

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เบอร์โทร : 0812060388

นางสาวนิชาภา เขื่อนเพชร

ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์โทร : 0835665333

นายมนู วุฒิชมภู

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

เบอร์โทร : 0882573438

นางสาวดารารัตน์ แดงฟู

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

เบอร์โทร : 0890173939

นายดนัย ผาสุข

ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ

เบอร์โทร : 0635308670

นางสาวพรพรรณ ไฝขัน

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

เบอร์โทร : 0897577021

นางเปรมจิต อังคณาวิวัตน์

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เบอร์โทร : 0896940061

นางธัชนี เถินมงคล

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ

เบอร์โทร : 0835653131

นางสาวกัญจน์ณิชา บุญชโลทร

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทะเบียน

เบอร์โทร : 0873017173

นางกิตติกาล คำลือ

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เบอร์โทร : 0816841918

นายทศพล ดีวรัตน์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์โทร : 0875437191

นายบัณฑิต สุวรรณลพ

ตำแหน่ง : นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

เบอร์โทร : -

นางสาวอรพิน พวงมาลัย

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เบอร์โทร : -

นางสาวดรุณี ดวงแก้ว

ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป

เบอร์โทร : -

นายธวัชชัย ทากัน

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

เบอร์โทร : -

นายสิริชัย โพธิปัญญา

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

เบอร์โทร : 0899524575

นางทัศนวรรณ ยาทองกลั่่น

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เบอร์โทร : 0869122546

นายยุทธพงษ์ เขื่อนเพชร

ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถบรรทุกนํ้า)

เบอร์โทร : 0629195638

นางสาวนภารัตน์ คำวัง

ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป

เบอร์โทร : 0864331023

นางจุฑามาศ บุญศรี

ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป

เบอร์โทร : 0958588385

นายเชษฐา ชอบมี

ตำแหน่ง : พนักงานดับเพลิง

เบอร์โทร : 0810214352

นายเมืองมนต์ จันทร์คำ

ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป

เบอร์โทร : 0861810683

นางสาวรัตนาพร แก้วจินดา

ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป

เบอร์โทร : 0956502557

นางสาวมะลิวัลย์ ยอดลิลา

ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป

เบอร์โทร : 0824806803

นางสาวเฉลิมขวัญ จันทร์ภักดี

ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป

เบอร์โทร :

นายเกียรติคุณ ขันทอง

ตำแหน่ง : พนักงานดับเพลิง

เบอร์โทร : 0882281989

นายธนวัฒน์ สมเดช

ตำแหน่ง : พนักงานดับเพลิง

เบอร์โทร : 0941892567

นายสุทธิเบศ คิดข้างบน

ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป

เบอร์โทร : 0915433831

กองคลัง

นางพัชรินทร์ โฉมแดง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทร : 0818853584

นางพัชรินทร์ เตปินยะ

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เบอร์โทร : 0931346362

นางสาวทัศนีย์ศิล มะโนคำ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคลัง

เบอร์โทร : 0849495415

นางนงลักษณ์ เทียมสา

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

เบอร์โทร : 0869120093

นางสาววรัญญา ไชยยะ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เบอร์โทร : 0941937459

นางนงนิตย์ ประเต็ม

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

เบอร์โทร : 0848038459

นายพนาสิทธิ์ กองแสง

ตำแหน่ง : ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เบอร์โทร : -

นายกิตติศักดิ์ ศักดิ์ดารุ่งโรจ์

ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป

เบอร์โทร : 0931348175

นางสาวชญาพร ประสพ

ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป

เบอร์โทร : 0882267175

กองช่าง

นายธนโชติ ธรรมจักร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์โทร : -

นายขวัญชัย สายเครือคำ

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

เบอร์โทร : -

นายปิยะพงษ์ ชัยธีระสุเวท

ตำแหน่ง : นายช่างโยธาอวุโส

เบอร์โทร : 0896363799

นายก่อพจณ์ เอี่ยมสำอางค์

ตำแหน่ง : นายช่างโยธาอวุโส

เบอร์โทร : 0861897371

สิบเอกนิวัฒน์ จันทร์ธิ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เบอร์โทร : 0850387187

นายพัทธดนย์ มโนกร

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

เบอร์โทร : 0837652707

นายสิงห์ทอง อารี

ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป

เบอร์โทร : 0877862778

นายนัฐพงศ์ แก้วหล้า

ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

เบอร์โทร : 0827871157

กองการศึกษา

นางสาวธัญชนก เรืองจิตต์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เบอร์โทร :

นางเนตรนภา ภักดีสาร

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา

เบอร์โทร : -

นางลลิตา เขื่อนเพชร

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

เบอร์โทร : 0869142095

นางสาวกัญชัญญา เขื่อนเพชร

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เบอร์โทร : 0897592599

นางสายพิน กิจรักษ์

ตำแหน่ง : ครู

เบอร์โทร : 0623457108

นางนันทนา ไชนวงศ์

ตำแหน่ง : ครู

เบอร์โทร : 0823839654

นางณัชกมล ยอดดี

ตำแหน่ง : ครู

เบอร์โทร : 0810248263

นางกรรณิการ์ นันต๊ะสา

ตำแหน่ง : ครู

เบอร์โทร : 0841706582

นางวรรณี ไชยเลิศ

ตำแหน่ง : ครู

เบอร์โทร : 0871848369

นางปิยะพร สำราญดี

ตำแหน่ง : ครู

เบอร์โทร : 0868566940

นางพลับพลึง สมประสงค์

ตำแหน่ง : ครู

เบอร์โทร : 0938713926

นางพรสวรรค์ บุญเฉลียว

ตำแหน่ง : ครู

เบอร์โทร : -

นางสาววัชรา พรรณรังษี

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

เบอร์โทร : -

นางสาวกัลยาณี อวดสุข

ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก

เบอร์โทร : 0812896267

นางสาวนาจุย เกษมสุขพนา

ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก

เบอร์โทร : 0852559097

นางสาวสุภัตรตรา สิทธิไชยวงศ์

ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป

เบอร์โทร : 0979989964

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายพรชัย สุขสำราญ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

เบอร์โทร :

นายณัฐพัฒน์ กมลภพ

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

เบอร์โทร : -

นายสุพจน์ วงษา

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เบอร์โทร : 0894336266

นางวิลาวัลย์ จัตตานนท์

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

เบอร์โทร : -

นางผกาทอง อุปันโน

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เบอร์โทร : -

นางนิรณรา อุดมสม

ตำแหน่ง : นักวิชาการสุขาภิบาล

เบอร์โทร : -

นางสาวณัฐวดี เวียงมูล

ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป

เบอร์โทร : 0875440721

นางสาวไพลิน ปากหวาน

ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป

เบอร์โทร : 0875440721

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวปรารถนา เกตุปาน

ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวยสอบภายในชำนาญการ

เบอร์โทร : 0814778165