คณะผู้บริหารเทศบาล

ผู้บริหารเทศบาล

นายเสน่ห์ ภักดี
นายกเทศมนตรี
เบอร์โทร 08-1724-2448
E-mail
Sanepakdee@gmail.com

ผู้บริหารเทศบาล

นายชวลิต ขอนพิกุล
รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทร 09-7961-9385

ผู้บริหารเทศบาล

นายชยกฤต เรือนคำ
รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทร 08-6196-7528
E-mail
chayakrit.kt@gmail.com

ผู้บริหารเทศบาล

ร้อยตรีนิรัญ สมประสงค์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เบอร์โทร -

ผู้บริหารเทศบาล

นายสมจิตต์ ภักดี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เบอร์โทร 08-1366-5050