การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเรื่องจัดตั้งกลุ่มพนักงานเทศบาลตำบลนางแลเพื่อดำเนินงานด้านความโปร่งใสในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเรื่องจัดตั้งกลุ่มพนักงานเทศบาลตำบลนางแลเพื่อดำเนินงานด้านความโปร่งใสในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561