คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
สำนักปลัดเทศบาล

-การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดเทศบาล พ.ศ.2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3/2565)

-การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดเทศบาล พ.ศ.2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2/2565)

-การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดเทศบาล พ.ศ.2565 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2565)

-การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดเทศบาล พ.ศ.2564


กองคลัง

-การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง พ.ศ.2564


กองช่าง

-การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง พ.ศ.2564


กองการศึกษา

-การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา พ.ศ.2564


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2565

-การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2564 ฉบับที่ 3

-การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2564 ฉบับที่ 2

-การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2564


หน่วยตรวจสอบภายใน

-กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน พ.ศ.2564