โครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านคุณธรรมจริยธรรม

รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของเทศบาลตำบลนางแล

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลนางแล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลนางแล

นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนางแล


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษาตอบคำถามจริยธรรม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษาตอบคำถามจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566