การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล

แบบสรุปตามนโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy) รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. 2566

การชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy) การประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาแบบยั่งยืน เทศบาลตำบลนางแล วันที่ 13 มกราคม 2566

การประกาศ ชี้แจง นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy) ในการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลนางแล โดยขอให้ยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด วันที่ 25 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมภูแล สำนักงานเทศบาลตำบลนางแล

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (รอบ 6 เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. 2565

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. 2564

คู่มือพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2564

ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. 2563

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2563

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระเบียบเทศบาลตำบลนางแลว่าด้วยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. 2562

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2562