นางคำแสน แก้วสืบ

ด้านดนตรี คือ นาฏศิลป์และการละเล่นพื้นบ้าน ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการเล่นดนตรี การขับร้อง การฟ้อนรำ การคิดวิธีการเล่นพื้นบ้าน หมอลำ การเล่นหนัง ลิเก เพลงพื้นบ้าน เป็นต้น 

นางคำแสน แก้วสืบ ได้รับรางวัล สาขาศิลปะ ด้านการแสดง (การขับซอล้านนา)

ที่อยู่ บ้านนางแลใน หมู่ที่ 7 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย