นายกมล อภิธนัง

 ด้านการเกษตรกรรม คือ ผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านการเพาะปลูก การขยายพันธ์ การเลี้ยงสัตว์ การเกษตรผสมผสาน การปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร เป็นต้ 

ที่อยู่ บ้านป่าซาวิวัฒน์ หมู่ที่  10 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย