นางวิรัตน์ จันเลน

ด้านการแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร คือ ผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นการนาผลผลิตทางการเกษตรที่อยู่ในพื้นที่นามา แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิต ช่วยเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรไว้บริโภคในครัวเรือนเป็น เวลานานโดยไม่เน่าเสีย ทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีรูปแบบและรสชาติแตกต่างจากเดิม ช่วย เพิ่มความหลากหลายให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร ทาให้บริโภคสะดวกและง่ายขึ้น เป็นต้น

ที่อยู่ บ้านป่าซางวิวัฒน์ หมู่ที่  10 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย