ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางบ้านป่ารวก - บ้านป่าซางวิวัฒน์ รหัสสายทาง ชร.ถ. 10-0012 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)