ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางบ้านเด่น - บ้านนางแลใน รหัสสายทาง ชร.ถ. 10 - 0014 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)