ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จำนวน 9 โครงการ


1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดหน้าสวนภูเพียงถึงบ้านสวนน้ำหมู่ที่ 7 บ้านางแลใน
2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 1 หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ม่วงคำ
3.โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะหนองบัวน้อย หมู่ที่ 13 บ้านแม่ปูคา
4.ดครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 บ้านป่าซางวิวัฒน์
5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดซอย 2 หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ม่วงคำ
6.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดซอยบ้านเลขที่ 342(บ้านอาข่าใหม่) หมู่ที่ 7 บ้านนางแลใน
7.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างวัดป่าห้า หู่ที่ 1 บ้านป่าห้า
8.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหอพักเพชรประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านป่าห้า
9.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหอพักแสตมป์ หมู่ที่ 1 บ้านป่าห้า