การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ของ เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

คณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก รอบที่ 3 ประจำเทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลตำบลนางแล ลงพื้นที่สำรวจการจัดทำถังขยะเปียกของทุกครัวเรือน (ข้อมูลเดิม) RE-X-RAY ตามข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 2,320 ครัวเรือน จากครัวเรือนทั้งหมดที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่รับผิดชอบ