ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางแล เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (แทนตำแหน่งที่ว่าง)