ประกาศ การใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนางแล เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564