ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล