ประชาสัมพันธ์คำสั่งเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลนางแล พ.ศ.2564