Get Adobe Flash player

ต่อต้านการทุจริต

7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง

องค์กรแห่งการเรียนรู้

กองคลัง

นางพัชรินทร์ โฉมแดง
ผู้อำนวยการกองคลัง

                                                                                 

                            นางพัชรินทร์ เตปินยะ                                                  นางนงลักษณ์ เทียมสา
                          นักวิชาการเงินและบัญชี                                                      นักวิชาการพัสดุ
                                                                            

                           นางสาววรัญญา ไชยยะ                                                              (ว่าง)
                                 เจ้าหน้าที่พัสดุ                                                        นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

นางสาวทัศนีย์ศิล  มะโนคำ

นักวิชาการคลัง

                                                                                  

                          นางสาวชญาพร นางแล                                                  นางสาววณิกสุดา ปันทะยศ
                                  คนงานทั่วไป                                                                  คนงานทั่วไป

                                                                                  

                      นายกิตติศักดิ์ ศักดิ์ดารุ่งโรจน์                                               นายเอกชัย  เขื่อนเพ็ชร์
                                 คนงานทั่วไป                                                                 คนงานทั่วไป

 

วารสาร Phulae Newsติดต่อเรา
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.
Icons by Artdesigner.lv