Get Adobe Flash player

ต่อต้านการทุจริต

7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สำนักปลัดเทศบาล

                                         

                                                         นางอุบล ไชยเลิศ 

                                           หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

                                                              หัวหน้าสำนักปลัด

                                                              

              นางสาวสอิ้งมาส แสงศรี                                             นางธัชนี เถินมงคล 
          หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน                                    เจ้าพนักงานธุรการ

                                                     

          นางสาวเนาวรัตน์ บุญชโลทร                                      นางฤชุอร วงศ์ยศ

                เจ้าพนักงานทะเบียน                                        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

                                                      

                 นางสาวหัทญา  ชัยชมภู                                      นางสาวนิชาภา เขื่อนเพชร 
            นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ                                            นักพัฒนาชุมชน

                                                          

              นางเปรมจิต อังคณาวิวัฒน์                                    นางสาวพรพรรณ ไฝขัน

                         บุคลากร                                         เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร

                                                      

              นายเชิดชัย  มะโนหาญ                                         นายรังสรรค์  อินทา 
      จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                นักวิชาการสุขาภิบาล

                                                      

                     นายดนัย  ผาสุก                                                 นายมนู  วุฒิชมภู

                             นิติกร                                                    นักวิชาการประชาสัมพันธ์

                                                          

            นางสาวดารารัตน์  แดงฟู                                        นางสาวกิตติกาล กันนา

                   นักวิชาการเกษตร                               เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

                                                        

             นางทัศนวรรณ ทองยากลั่น                                       นายวุฒินันท์ ปินตาหล้า
                                  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ                                              คนงานทั่วไป

                                                        

        นางสาวนันทนิตย์  ใจปัญญาศิริ                                    นางสาวศิริเพ็ญ  ไชยวงษ์

                       คนงานทั่วไป                                                      คนงานทั่วไป

                                                          

               นายเมืองมนต์ จันทร์คำ                                                นายกำพล ปิงวงค์

                       คนงานทั่วไป                                                        คนงานทั่วไป

 

                                                        

                      นายวุฒิ คำวัง                                               นายสิริชัย  โพธิปัญญา

          พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา                                   พนักงานขับรถยนต์

                                                        

                   นายเชษฐา ชอบมี                                              นายสุวิท สุริยะเจริญ

                    พนักงานดับเพลิง                                               พนักงานดับเพลิง 

                                                         

             นายยุทธพงษ์ เขื่อนเพชร                                       นายอมรฤทธิ์  ใจปัญญาศิริ

                  พนักงานดับเพลิง                                                    พนักงานดับเพลิง 

                                                         

                นายนัฐพงษ์  แก้วหล้า                                               นายทัศนัย  ไชยล้อม

               พนักงานจ้างเหมาบริการ                                       พนักงานจ้างเหมาบริการ

                                                       

           นางสาวรัตนาพร  แก้วจินดา                                     นายศตวรรษ  กันแก้ว

             พนักงานจ้างเหมาบริการ                                       พนักงานจ้างเหมาบริการ

                                                       

            นางสาวกฤติกา  จำปาแฝด                                           นางปิยนิจ  พรมณี

              พนักงานจ้างเหมาบริการ                                         พนักงานจ้างเหมาบริการ

                                                         

              นางสาวภัชรา  คำลือ                                                นางปาริชาติ สุวรรณ์

              พนักงานจ้างเหมาบริการ                                       พนักงานจ้างเหมาบริการ

                                                          

                  นายอนุกูล  มหาไม้                                               นายเจนณรงค์  ไชยวุฒิ

               พนักงานจ้างเหมาบริการ                                       พนักงานจ้างเหมาบริการ

                                                  

               นายอนุพงศ์  นันต๊ะรัตน์                                   นางสาวพวงผกา  โพธิมูล

               พนักงานจ้างเหมาบริการ                                พนักงานจ้างเหมาบริการ    

                                    

                                      

                       

  

  

วารสาร Phulae Newsติดต่อเรา
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.
Icons by Artdesigner.lv