Get Adobe Flash player

ต่อต้านการทุจริต

7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลนางแล
1. ข้อมูลทั่วไป
ตำบลนางแล ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 เมื่อ พ.ศ.2506 โดยแยกจากตำบลบ้านดู่ และได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนางแล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2539 มีผลใช้ บังคับเมื่อปี พ.ศ.2539 และต่อมา ปี พ.ศ. 2551 ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลนางแล เป็นเทศบาลตำบลนางแล เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2551 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
1.1 ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ)
ตำบลนางแล เป็นตำบลหนึ่งใน 15 ตำบล ของอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สำนักงานเทศบาลตำบลนางแล ตั้งอยู่ที่ 476 หมู่ 12 บ้านขัวแตะ ถนนพหลโยธิน ติดกับทางหลวงหมายเลข 1 ห่างจากอำเภอเมืองเชียงรายประมาณ 14 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 838 กิโลเมตร
1.2 อาณาเขต (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่)
ตำบลนางแล มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 34,375 ไร่
มีอาณาเขตติดต่อกับหน่วยการปกครองท้องถิ่นอื่นๆ ดังนี้ คือ
ทิศเหนือ ติดต่อกับเทศบาลตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันออก ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้ ติดต่อเทศบาลตำบลบ้านดู่ องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก และเทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ทางทิศตะวันออก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ใช้เป็นที่เพาะปลูกพืชไร่ ใช้เป็นที่ตั้งชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกถึงทิศตะวันออก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าสงวน และมีที่ตั้งชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า
1.4 ลักษณะภูมิอากาศ
มีลักษณะภูมิอากาศ 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน และบางพื้นที่ที่เป็นที่ราบสูงจะมีอากาศหนาวเย็น และมีฝนตกบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายนของทุกปี จะประสบอุทกภัยจากฝนตกและน้ำป่าไหลหลาก และในช่วงฤดูแล้งจะมีหมอกควันปกคลุม ผลมาจากการเผาป่า หรือไฟป่า
1.5 จำนวนหมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน (แสดงจำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่)
จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลนางแล มีจำนวน 16 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
1 บ้านป่าห้า นายศรีนอง ศรีวิชัย
2 บ้านนางแล นายสนิท แหนคำ
3 บ้านนางแลเหนือ นายณรงค์ วงศ์สม
4 บ้านม่วงคำ นายสัจจา ปินตาสาร
5 บ้านเด่น นายพิธพร พุ่มเพ็ง
6 บ้านป่าอ้อ นางอำพร เชื้อเจ็ดตน
7 บ้านนางแลใน นายศรีเดช หน่อแก้ว
8 บ้านป่ารวก นายอดิศักดิ์ ใชยคำวัง
9 บ้านดอยกิ่ว นายแก้ว ธิดาเรือง
10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ นายสุริยา อุตเจริญ
11 บ้านดาวดึงส์ นายบุญมี เขื่อนเพชร
12 บ้านขัวแตะ นายพิทยา มโนกร (กำนันตำบลนางแล)
13 บ้านแม่ปูคา ส.ต.สำรวย สุริยะวงศ์คำ
14 บ้านร่องปลาค้าว นายจรัญ เขื่อนเพ็ชร์
15 บ้านใหม่ม่วงคำ นายสมบุญ ใจสุทธิ
16 บ้านสันต้นขา นายทนง เขื่อนเพชร

1.6 ข้อมูลประชากรในพื้นที่
รายการ ปีปัจจุบัน (2556) ปีที่แล้ว (2555) 2 ปีที่แล้ว (2554)
ประชากรชาย 5,052 5,036 4,997 (คน)
ประชากรหญิง 5,353 5,347 5,290 (คน)
รวมประชากร 10,405 10,383 10,287 (คน)
บ้าน 4,649 2,614 4,384 (หลังคาเรือน)
ข้อมูลประชากรปีปัจุจบัน (2556) จากทะเบียนบ้าน จากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลนางแล ณ เดือนพฤษภาคม 2556 (อ้างอิงจาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง)

1.6.1 แยกจำนวนประชากรและบ้านตามหมู่บ้าน
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน
1 บ้านป่าห้า 227 251 478 244
2 บ้านนางแล 209 209 418 236
3 บ้านนางแลเหนือ 190 232 422 284
4 บ้านม่วงคำ 224 267 491 216
5 บ้านเด่น 316 345 661 331
6 บ้านป่าอ้อ 361 390 751 340
7 บ้านนางแลใน 955 907 1,862 700
8 บ้านป่ารวก 236 268 504 248
9 บ้านดอยกิ่ว 221 243 464 225
10 บ้านป่าซางวิวัฒน์ 374 353 727 354
11 บ้านดาวดึงส์ 245 284 529 295
12 บ้านขัวแตะ 275 309 584 243
13 บ้านแม่ปูคา 467 480 947 399
14 บ้านร่องปลาค้าว 309 347 656 237
15 บ้านใหม่ม่วงคำ 214 241 455 153
16 บ้านสันต้นขาม 229 227 456 144
รวม 5,052 5,353 10,405 4,649

วารสาร Phulae Newsติดต่อเรา
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.
Icons by Artdesigner.lv