Get Adobe Flash player

ต่อต้านการทุจริต

7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง

องค์กรแห่งการเรียนรู้

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์การพัฒนา
“สร้างสังคมอยู่ร่วมกันอย่่างมีความสุข ความสามัคคี ความเสมอภาคและเป็นธรรม”


สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 2557-2559


ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
1.1 ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.2 สร้างโอกาสและทางเลือกสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนเข้าถึงการบริการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ้ที่มีความหลากหลายนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.3 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสาร โดยจัดให้มีบุคลากรผู้ชำนาญการหรือเจ้าของภาษาเป็นผู้ถ่ายทอด เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
1.4 ส่งเสริมให้บุคลากรด้านการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
1.5 สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรมร่วมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมทางด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา
1.6 สนับสนุนให้มีการขยายโรงเรียนระดับมัธยมหรือโรงเรียนทางเลือกอื่นๆไปยังอำเภอและท้องถิ่นอื่นๆมากขึ้นเพื่อสร้างทางเลือกและสร้างโอกาสในการศึกษาเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้ศึกษาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
1.7พัฒนาการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง
1.8 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ สื่อปลอดภัย สำหรับเด็กและเยาวชนในการรับข่าวสาร เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.1 ส่งเสริมงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
2.2 สนับสนุนที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยที่ดี คงทน ถาวร และมีสภาพแวดล้อมที่ดี
2.3 ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ความสำคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้รับอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันอย่างครบถ้วน และเป็นธรรม
2.4 สนับสนุนงานด้านการส่งเสริมอาชีพและฝึกอาชีพให้กับประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบกลุ่มผู้ไม่มีงานทำ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานและอาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการมีงานทำและมีรายได้เพื่อการยังชีพ
2.5 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการให้ความสำคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
2.7ส่งเสริมการบำรุงรักษาศิลปะ ศาสนา จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
2.9 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
2.10 ส่งเสริมการสร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
3.2 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานด้านบริการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน
3.3 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และกิจการไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือสหการ
3.5 ส่งเสริมให้เกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ การปลูกพืชเศรษฐกิจ สัตว์เศรษฐกิจได้อย่างทั่วถึงและถูกหลักวิธี
3.6 ส่งเสริมการวมกลุ่มเกษตรกรและความรู้สมัยใหม่ ควบคุมกับภูมิปัญยาท้องถิ่น และความรู้สมัยใหม่ ควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น และเกิดแนวทางในการนำไปสู่วิสหกิจชุมชน การส่งออกผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าของสินค้า นำไปสู่อุสาหกรรมในครัวเรือและชุมชน
3.7 สร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดทำ จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียในชุมชน มลพิษอากาศ ตลอดจนรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียนร้อยของชุมชนและท้องถิ่น
4.2เสริมสร้างความร่วมมือในการดำเนินการอนุรักษ์ การคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ น้ำ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติแนๆ ให้เกิดผลสำเร็จอย่างยั่นยืน
4.3 ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด ลมมลพิษและลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
4.4 พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำฝายต้นน้ำ (Check Damm) เพื่อชะลอการไหลของน้ำและตะกอนเสริมความสมบูรณ์ของป่า

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 ส่งเสริมงานด้านคมนาคมและการขนส่ง ทางระบายน้ำ สะพาน ท่าเทียบเรือ และการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับคมนาคมในจังหวัด
5.2 พัฒนางานด้านการผังเมือง การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่สาธารณะและงานควบคุมอาคาร
5.3 ส่งเสริมการพัฒนาและดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการเกษตรและการอุปโภค ตลอดจนการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.1 ส่งเสริมประชาธิปไตร ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
6.2 เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในชุมชนและท้องถิ่น บนพื้นฐานความถูกต้องยุติธรรมและการยอมรับของทุกภาคส่วน
6.3 พัฒนาขีความสามารถของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง วิธีการงบประมาณ การบริหารงานบุคคลใ้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้ เพื่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.5 ส่งเสริมการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัย แก้ไขการจารจรและการบริหารจัดการ
6.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในจังหวัด
6.7 พัฒนาระบบจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.8 พัฒนาและบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
6.9 เสริมสร้างระบบด้านการประสานเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข็มแข็ง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกัน


ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย
1. วิสัยทัศน์ การพัฒนา จังหวัดเชียงราย
“เมืองทองของวัฒนธรรมล้านนา นำการค้าสู่สากล ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”

2. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
1.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
1.2 กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด การค้าและการลงทุน
1.3 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการจัดการแหล่งน้ำและพื้นที่ลุ่มน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ
1.4 กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรแบบครบวงจร
1.5 กลยุทธ์ที่ 5 โครงการขยายผลเพื่อสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.6 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาผลิตภาพ (Productivity) การอุตสาหกรรมเชิงบูรณาการ เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า
1.7 กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน
1.8 กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบ Logistics รองรับการเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความร่วมมือ GMS
1.9 กลยุทธ์ที่ 9 สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ดำรงฐานวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ และทุนทางสังคมของล้านนา
2.2 กลุยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการเพื่อรองรับฐานเศรษฐกิจและสังคม การเรียนรู้
2.3 กลุยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2.4 กลุยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมงานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.5 กลุยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบและบริหารจัดการด้านแรงงาน
2.6 กลุยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ พืช ดิน
3.2 กลุยุทธ์ที่ 2 ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเป็นมลพิษทั้งในรูปขยะอันตราย มลพิษ ทางอากาศ กลิ่น เสียง และน้ำเน่าเสีย
3.3 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.4 กลยุทธ์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาความมั่นคงและความสงบ
4.1 กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ปกติและพื้นที่ชายแดน
4.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความร่วมมือชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
4.3 กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
4.4 กลุยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและรักถิ่นเกิด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ
5.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
5.2 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
5.3 กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่ดี
5.4 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสื่อและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

แนวการพัฒนาเทศบาลตำบลนางแล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
“สร้างสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ความสามัคคี ความเสมอภาคและเป็นธรรม”

นโยบายการพัฒนา
ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และสนับสนุนนโยบายในระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลนางแล มุ่งเน้น การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

1. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
1.1 สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการนำองค์ความรู้ นวัฒนกรรม และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1.2 พัฒนาระบบประกันภัยของพืชผลทางการเกษตร และชดเชยราคาพืชผลการเกษตรในสภาวะราคาตกต่ำ
1.3 ส่งเสริม และพัฒนา สัปปะรด พันธุ์นางแล ภูแล และพืชผลทางการเกษตร ให้มีคุณภาพ
1.4 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ทั้งทางด้านเกษตร และอุตสาหกรรมครัวเรือน ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP และสินค้าพื้นบ้านให้ได้มาตรฐาน เป็นการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
1.5 พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้
1.6 ส่งเสริมการประกอบอาชีพทางเลือก
1.7 ก่อสร้าง ปรับปรุงขยาย อ่างเก็บน้ำให้มีความสามารถเก็บกักน้ำ เพื่อใช้ในภาคการเกษตรกรรม และเพื่อการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ
1.8 สนับสนุนให้มีการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและขยายระบบชลประทานเพื่อการเกษตร
2. นโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
2.1 ปรับปรุงเส้นทางและสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว
2.2 พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการสร้างสนาม เด็กเล่น ลานกีฬา และสนามกีฬาสากล ในตำบลนางแล
2.3 ส่งเสริมโครงการวันเดียวเที่ยวตำบลนางแล เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ในตำบลนางแล ให้มีความเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น
2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการของชุมชน
3. นโยบายด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
3.1 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และพัฒนาสื่อทักษะ นันทนาการ เพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนดารพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางแลให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่อก้าวไปสู่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.1 ส่งเสริมการสร้างชุมชนให้มีบทบาทในด้านการจัดสวัสดิการ และการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ สตรี เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และกลุ่มจัดตั้งต่างๆ ในชุมชน อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
4.2 ปรับปรุงรถ EMS ให้มีประสิทธิภาพเกิดความรวดเร็วในการให้บริการ และเพิ่มขีดความสามารถ และสมรรถนะในการให้บริการ
4.3 สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานกองบุญวันละบาทสร้างสวัสดิการชุมชนตำบลนางแล
4.4 สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานโครงการพัฒนาตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการด้านสังคมตำบลนางแล
4.5 ส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตำบลนางแล ให้มีความสุข สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ จากการดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัวและชุมชน
4.6 ประสานความร่วมมือจากกลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆ ตลอดจนภาคเอกชน ส่วนราชการ ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และอาสาพัฒนาชุมชน สถาบันการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
5. นโยบายด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 จัดหารถจัดเก็บขยะ เพื่อลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน และประชาชนภายในตำบลนางแล
5.2 กระจายจุดพื้นที่การกำจัดขยะอย่างเป็นธรรม ผลักดันการบริหารจัดการขยะอย่างมีระบบ ส่งเสริมการคัดแยกขยะและการจัดตั้งธนาคารขยะให้ครบทุกหมู่บ้าน
5.3 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ป่าตันน้ำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตของภาคการเกษตร ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมุ่งรักษาป้องกันและคุมครองพื้นที่ป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ เช่น การปลูกป่า การบำรุงรักษาดูแลป่าชุมชน การสำรวจป่า การป้องกันไฟป่า โดยดำเนินการตามรอยพ่อหลวงของแผ่นดิน
5.4 ส่งเสริมการผลิต และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี
6. นโยบายด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยและความมั่นคง
6.1 จัดตั้งสภาองค์กรชุมชน เพื่อสร้างความสามัคคี เกิดความปรองดองในชุมชน และเพื่อเป็นการพัฒนาตำบลนางแลให้ตรงกับความต้องการของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
6.2 สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในรูปแบบของกลุ่มสายตรวจอาสา อปพร. ฝ่ายปกครองท้องที่ และหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค
6.3 สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์รับปรึกษาด้านกฎหมายของเทศบาล เพื่อบริการประชาชนในเขตเทศบาล
6.4 สนับสนุนการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในชุมชนเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
6.5 สนับสนุนและจัดชุดสายตรวจอาสา อปพร. และเจ้าหน้าที่ สำหรับการรักษาความสงบเรียบร้อยและการบริการประชาชนในชุมชน
6.6 สนับสนุนช่วยเหลือในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
6.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน
6.8 จัดตั้งศูนย์สงเคราะห์ประจำหมู่บ้าน เพื่อให้ความช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ เช่นผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และกลุ่มจัดตั้งต่างๆ ในชุมชน เป็นต้น
7. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
7.1 สนับสนุนการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานตามความต้องการและจำเป็นของชุมชนฝ่านกระบวนการทางเวทีประชาคมของชุมชน
7.2 ซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายมนตำบล โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนและฟ้าสาธารณะในชุมชน
7.4 ประสานงบประมาณการพัฒนาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสนองความต้องการของประชาชน เช่น ระบบการคมนาคม การขนส่ง ถนน ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น
8. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
8.1 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตำบลนางแลอย่างจริงจัง
8.2 สนับสนุนและแสวงหาภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการพัฒนาตำบลนางแล เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีระบบและเกิดความยั่งยืน
8.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการบริหาร การบริการของบุคลากรภายในองค์กรให้มีคุณภาพ รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรให้มีความเหมาะสม สอดคล้องในการให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ทัน ตามความต้องการ อย่างพอเพียง ทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่

วารสาร Phulae Newsติดต่อเรา
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.
Icons by Artdesigner.lv